Genaenhof
Blog
Toekomst van het platteland
Initiatieven
Credits & Contact
_
_
_
_
_
_
Over de Genaenhof

Natuurboerderij

De Genaenhof is gelegen in Asselt in de gemeente Roermond. Asselt is aangewezen als monumentaal beschermd dorpsgezicht in 2007. De Genaenhof (= Oude Hoeve) wordt voor het eerst genoemd in een akte van 25 juli 1376. In dat jaar werd in Roermond het Kartuizerklooster gesticht. De heer van Swalmen schonk bij deze gelegenheid de Genaenhof tot onderhoud van de geestelijken van het klooster. In de 18de eeuw kreeg de boerderij zijn huidige vorm. In de gevel van de schuur is een hardsteen ingemetseld met de inscriptie Anno 1735. Het woonhuis draagt het ankerjaartal 1769.  De Genaenhof is een gemeentelijk monument met  als kenmerk de carrévorm ofwel het vierkantshoftype.

Kijken we vanuit het perspectief van de Genaenhof zelf naar de omliggende akkers en velden dan is sprake van een oude hoeve die het eeuwenoude cultuurlandschap gestaag heeft zien veranderen maar niet zo ingrijpend als na de 2de WO. Bloeiende weiden en akkers met veldbloemen vol insecten en vogels hebben plaatsgemaakt voor strakke en groene grasakkers en mais- en aardappelvelden zonder kraak noch smaak. Met de invoering van het gebruik van stikstof in de landbouw en de schaalvergroting is een breuk ontstaan met het door de eeuwen heen gevormd cultuurlandschap. De negatieve gevolgen worden heden ten dage aan den lijve gevoeld in een wereldwijde milieucrises.

Klimaatverandering

In december 2015 tekenden 195 landen in Parijs een akkoord om de CO2-uitstoot wereldwijd te beteugelen om een klimaatrampspoed af te wenden en de aarde op de lange termijn bewoonbaar te houden.  Toen is geformuleerd dat een mondiaal antwoord op vermindering van de CO2-uitstoot te vinden is in het  toepassen van agro-ecologie.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft agro-ecologie erkend als een belangrijk antwoord op de vraagstukken rond ontwikkelingssamenwerking en klimaatverandering.

Agro-ecologie

De agro-ecologie is erop gericht een sociaal, rechtvaardig en gelijkwaardig landbouwsysteem te ontwikkelen. De agro-ecologie streeft er ook naar om voedselsoevereiniteit te bewerkstelligen. Dit wordt gedefinieerd als: “Het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven.”

In aansluiting op het voorgaande is het interessant om te vermelden dat sedert 2011 op de Genaenhof al sprake is van aanplant van struiken en landschapselementen om natuurherstel weer op gang te krijgen en dit heeft in 2015 geresulteerd in erkenning van de Genaenhof als NSW-landgoed.

Toekomst

Sedert begin 2019 is met het staken van de melkveehouderij sprake geweest van een bezinningsperiode en een heroriëntatie op de toekomst. Het streven is om de landerijen van de Genaenhof een bestemming te geven voor Community Supported Agriculture (= CSA) bijvoorbeeld zoals Herenboeren (herenboeren.nl) dit heeft ontwikkeld binnen Nederland.

Op deze website kunt u de planvorming volgen en mocht uw interesse gewekt zijn neem dan contact met ons op. We willen graag in gesprek komen met iedereen die samen met ons het  ‘Landleven in een nieuwe tijd’ op de Genaenhof vorm wil gaan geven.

koe.jpg

Actueel

Re-rooting the Dutch food system

De wens van boer Jos

De Genaenhof is een gemeentelijk monument. Het is een beeldbepalende boerderij en maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht Asselt. Tot 2019 werden de gebouwen functioneel gebruikt als onderdeel van een melkveehouderij. Die functie is beëindigd en daarmee de vraag hoe de boerderij verder kan voortbestaan.

genanhof0.56.png

Eigenaar van de Genaenhof, boer Jos Veugelaers, wil het liefst dat de Genaenhof niet door een andere bestemming volledig wordt losgeweekt van agrarische activiteiten.

Hoe kunnen de oude gebouwen gerenoveerd worden zodat niet alleen het beeldbepalend karakteristieke karakter behouden blijft maar ook de eeuwenoude agrarische functionele relatie niet verloren gaat.

stal.jpg

Het behoud van deze dubbelfunctie staat centraal in het zoeken naar een oplossing voor de Genaenhof.

Het gestelde dubbele doel realiseren is tegen de stroom ingaan van wat gebruikelijk is. Alle overige boerderijen in het beschermd dorpsgezicht Asselt zijn al losgeweekt van functionele agrarische activiteiten.

swaldal.jpg

De wens van boer Jos is dat de gebouwen worden gerenoveerd met behoud van een of andere functionele agrarische relatie met het omringende land (tenminste 20 ha.).

Hoe kunnen we de wens van boer Jos realiseren. Het antwoord op die vraag ligt besloten in het adagium ‘Landleven in een nieuwe tijd’. De nieuwe tijd is kairos tijd. Het is zoals filosoof Joke Hermsen aangeeft een tijd om los te komen van die andere Griekse god van de tijd, Chronos, die de uren telt en onverstoorbaar wegtikt en daarmee orde en structuur in de wereld aanbrengt.

 jos.jpg

Boer Jos